CONTEMPORARY FIGURATIVE PAINTINGS

Who inspired the works?
Formally, I was inspired by contemporary painters like Gerhard Richter.
What do you hope its viewers will feel/think?
I hope that viewers know that there is a narrative in art history that deals with "the artists who have created their own museums". This discourse is constructed through Marcel Duchamp (Boîte-en-valise, 1936-1941), Robert Filliou (Galerie Légitime, ca. 1962-1963) and Marcel Broodthaers (Musée d'Art Moderne, Départment des Aigles, 1968-1972). To follow this line I founded The Davis Museum (www.davismuseum.com), the first and only museum of contemporary art created in a ballot box through Facebook in 2009-ongoing. This cultural entity was recognized by the Government of Catalonia (Spain) has several sections and one of them is "The Paintings Section From Davis Museum ". This wing is divided into portraits and still lifes. The portraits are about Marcel Duchamp, Robert Filliou and Marcel Broodthaers; while still lifes are about the Boîte-en-valise (Box in a suitacase), the Galerie légitime (Legitimate gallery) and the Musée d'Art Moderne, Départment des Aigles (Museum of Modern Art, Department of Eagles).

Why did you choose the medium, the frame format and color?
I chose oil on canvas because I am interested in painting not only because of its versatility as a medium but also because of its rich historical repository of images and ideas. Only the best materials have been used: linen fabrics, Blockx essence of turpentine and linseed oil and Old Holland oil paintings. As the Davis Museum is a cube, I chose the frame of the paintings to be square. And since the Davis Museum's brand color is blue and white, I chose to have the same color in the paintings.


PINTURAS FIGURATIVAS CONTEMPORÁNEAS

¿Quién inspiró las obras?
Formalmente, fui inspirado por pintores contemporáneos como Gerhard Richter.
¿Qué esperan que sus espectadores sientan/piensen?
Espero que los espectadores sepan que hay una narrativa en la historia del arte que trata sobre "los artistas que han creado sus propios museos". Este discurso se construye a través de Marcel Duchamp (Boîte-en-valise, 1936-1941), Robert Filliou (Galerie Légitime, 1962-1963) y Marcel Broodthaers (Musée d'Art Moderne, Départment des Aigles, 1968-1972). Para seguir esta línea fundé el Davis Museum (www.davismuseum.com), el primer y único museo de arte contemporáneo creado en una urna de votación a través de Facebook en 2009 y que sigue en curso. Esta entidad cultural reconocida por la Generalitat de Catalunya tiene varias secciones y una de ellas es "The Paintings Section From Davis Museum " (La Sección de Pinturas del Davis Museum). Esta ala se divide en retratos y naturalezas muertas. Los retratos son de Marcel Duchamp, Robert Filliou y Marcel Broodthaers; mientras las naturalezas muertas son de la Boîte-en-valise (Caja en la maleta), la Galerie légitime (Galería legítima) y el Musée d'Art Moderne, Départment des Aigles (Museo de Arte Moderno, Departamento de las Águilas).
¿Por qué eligió el medio, el formato del marco, el color?
Elegí el óleo sobre lienzo porque me interesa la pintura no sólo por su versatilidad como medio, sino también por su rica reserva histórica de imágenes e ideas. Sólo se han utilizado los mejores materiales: telas de lino, esencia de trementina y aguarrás Blockx y pinturas al óleo Old Holland. Como el Davis Museum es un cubo, elegí que el marco de las pinturas fuera cuadrado. Y puesto que el color de la marca del Davis Museum es azul, elegí tener el mismo color en las pinturas.


PINTURES FIGURATIVES CONTEMPORÀNIES

Quí va inspirar les obres?
Formalment, vaig ser inspirat per pintors contemporanis com Gerhard Richter.
Què espera que els seus espectadors sentin/pensin?
Espero que els espectadors sàpiguen que hi ha una narrativa en la història de l'art que tracta sobre "els artistes que han creat els seus propis museus". Aquest discurs es construeix a través de Marcel Duchamp (Boîte-en-valise, 1936-1941), Robert Filliou (Galerie Légitime, 1962-1963) i Marcel Broodthaers (Musée d'Art Moderne, Department des Aigles, 1968-1972). Per seguir aquesta línia vaig fundar el Davis Museum ( www.davismuseum.com ), el primer i únic museu d'art contemporani creat en una urna de votació a través de Facebook el 2009 i que segueix en curs. Aquesta entitat cultural reconeguda per la Generalitat de Catalunya té diverses seccions i una d'elles és "The Paintings Section From Davis Museum" (La Secció de Pintures del Davis Museum). Aquesta ala es divideix en retrats i natures mortes. Els retrats són de Marcel Duchamp, Robert Filliou i Marcel Broodthaers; mentre les natures mortes són de la Boîte-en-valise (Caixa a la maleta), la Galerie Légitime (Galeria legítima) i el Musée d'Art Moderne, Department des Aigles (Museu d'Art Modern, Departament de les Àguiles).
Per què va triar el mitjà, el format del marc, el color?
Vaig triar l'oli sobre tela perquè m'interessa la pintura no només per la seva versatilitat com a mitjà, sinó també per la seva rica reserva històrica d'imatges i idees. Només s'han utilitzat els millors materials: teles de lli, essència de trementina i aiguarràs Blockx i pintures a l'oli Old Holland. Com el Davis Museum és una cub, vaig triar que el marc de les pintures fora quadrat. I ja que el color de la marca del Davis Museum és blau, vaig triar tenir el mateix color en les pintures.

Buy now a painting on Saatchi Art.


PUBLIC AND PRIVATE COLLECTIONS | COLECCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS | COL·LECCIONS PÚBLICAS I PRIVADES

The Francesc Torres Collection, Barcelona, Spain.
The Geert De Kegel Collection, Zele, Belgium.
The Geert De Kegel Collection, Zele, Belgium.
The Yellowstone Club Collection, Big Sky, Montana, USA.
The Yellowstone Club Collection, Big Sky, Montana, USA.2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
Marcel Broodthaers #9: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
Marcel Broodthaers #8: 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
Marcel Broodthaers #7: 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2016, oil on canvas, 40 x 40 cm
Marcel Broodthaers #6: 2016, oil on canvas, 40 x 40 cm

2016, oil on canvas, 40 x 40 cm
Marcel Broodthaers #5: 2016, oil on canvas, 40 x 40 cm

2016, oil on canvas, 30 x 30 cm
Marcel Broodthaers #4: 2016, oil on canvas, 30 x 30 cm

2016, oil on canvas, 30 x 30 cm
Marcel Broodthaers #3: 2016, oil on canvas, 30 x 30 cm

2012, oil on canvas, 30 x 30 cm
Marcel Broodthaers #1: 2012, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
#MuseumOfModernArt5: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
Musée d'Art Moderne #4: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2012, oil on canvas, 30 x 30 cm
Musée d'Art Moderne #2: 2012, oil on canvas, 30 x 30 cm

2012, oil on canvas, 30 x30 cm
Musée d'Art Moderne #3: 2012, oil on canvas, 30 x30 cm

2012, oil on canvas, 30 x 30 cm
Musée d'Art Moderne #1: 2012, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
Galerie légitime #9: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
Galerie légitime #8: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
Galerie légitime #7: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
Galerie légitime #5: 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2013, oil on canvas, 40 x 40 cm
Galerie légitime #2: 2013, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
#RobertFilliou13: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
#RobertFilliou12: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
#RobertFilliou11: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
Robert Filliou #10: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
Robert Filliou #7: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
Robert Filliou #6: 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2016, oil on canvas, 30 x 30 cm
Robert Filliou #5: 2016, oil on canvas, 30 x 30 cm

2015, oil on canvas, 40 x 30 cm
Robert Filliou #2: 2015, oil on canvas, 40 x 30 cm

2012, oil on canvas, 30 x 30 cm
Robert Filliou #1: 2012, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
Boîte-en-valise #6: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
Boîte-en-valise #5: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
Boîte-en-valise #4: 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
Boîte-en-valise #3: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2016, oil on canvas, 30 x 30 cm
Boîte-en-valise #2: 2016, oil on canvas, 30 x 30 cm

2012, oil on canvas, 30 x 30 cm
Boîte-en-valise #1: 2012, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
Marcel Duchamp #10: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2017, oil on canvas, 40 x 40 cm
Marcel Duchamp #7: 2017, oil on canvas, 40 x 40 cm

2016, oil on canvas, 40 x 30 cm
Marcel Duchamp #5: 2016, oil on canvas, 40 x 30 cm

2016, oil on canvas, 30 x 30 cm
Marcel Duchamp #4: 2016, oil on canvas, 30 x 30 cm

2015, oil on canvas, 40 x 30 cm
Marcel Duchamp #3: 2015, oil on canvas, 40 x 30 cm

2013, oil on canvas, 40 x 40 cm
Marcel Duchamp #2: 2013, oil on canvas, 40 x 40 cm

2012, oil on canvas, 30 x 30 cm
Marcel Duchamp #1: 2012, oil on canvas, 30 x 30 cm

2011, oil on canvas, 30 x 30 cm
Davis Museum #1: 2011, oil on canvas, 30 x 30 cm

2017, oil on canvas, 30 x 30 cm
Self-portrait #2: 2017, oil on canvas, 30 x 30 cm

2016, oil on canvas, 30 x 30 cm
Self-portrait #1: 2016, oil on canvas, 30 x 30 cm

Built with Indexhibit

C/ Puigmartí, 7, 1º, 2ª
08012, Barcelona, Spain
Tel: (+34) 932 856 622
Mob: (+34) 689 753 600
davis@davislisboa.com